• Професия каменоделец


  • В гимназията се обучават ученици в защитената Специалност: код 2150601 „Каменоделство“, Професия: код 215060 „Каменоделец“, Професионално направление: код 215 „Приложни изкуства и занаяти“ от VIII до XII клас. В края на своето петгодишно професионално обучение учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация с втора степен на професионална квалификация /СПК/. Приемат се ученици, които са завършили основно образование /7-ми клас/ и притежават свидетелство за завършено основно образование. Професията на каменоделеца е вечна като камъка, носеща в себе си традицията и бъдещето.

  • КАКВО ПРЕДЛАГА ГИМНАЗИЯТА


    • ПРОФЕСИЯ С РЕАЛИЗАЦИЯ

    • ОБНОВЕНА СТОЛОВА

    • ОБЩЕЖИТИЕ

Този уебсайт достига до Вас със съдействието на Зидаро-Каменоделски Еснаф “Възраждане“