Edit Content

Най-търсени

За новата учебна 2024/2025 г.
се приемат ученици за:

ПРОФЕСИЯ „КАМЕНОДЕЛЕЦ“

специалност „каменоделство“ - код: 2150601

специалност „ДЕКОРАТИВНИ СКАЛНИ ОБЛИЦОВКИ“ - код: 2150602

специалността е защитена от държавата с Постановление
№ 111 на МС от 25.06.2018 г. /актуализиран списък с П-352-2018/

В края на своето петгодишно професионално обучение нашите ученици получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация с втора степен на професионална квалификация /СПК/.

условия за кандидатстване

- Успешно завършено основно образование /7-ми клас/

- Свидетелство за завършено основно образование.

Приемът в гимназията се осъществява след успешно положен приемен изпит по рисуване. Учениците подават заявление за допускане до изпит за проверка на способностите /по образец/.

- Нужни документи:

1. акт за раждане /оригинал за сверяване/;

2. свидетелство за завършено основно образование /VII клас/;

3. медицинска бележка от общопрактикуващия лекар.

Провеждане на изпит за проверка на способностите

05.07. 2024 г. /ПЕТъК/ от 09,00 ч.

продължителност: 6 учебни часа.

За желаещите кандидати училището предлага безплатни подготвителни уроци по рисуване, които
се провеждат след предварително записване

за записване позвънете на един от посочените телефони:

09 1202 238

09 1202 216

0877 522 105

или на имейл:

INFO-2902507@EDU.MON.BG

график на дейностите по приемане на ученици в гимназията
за учебната 2024/2025 г.

Професионална Гимназия по Каменообработване
очаква своя 102-ви випуск!

Първи кръг

- Подаване на документи по чл. 10 за постъпване в VIII клас –
от 12.06.2024 г. /сряда/ до 24.06. 2024 г. /понеделник/

- Провеждане на изпит за проверка на способностите- /съгл. чл. 24, ал. 1/
изпит по рисуване – 05.07. 2024 г. /петък/ от 09,00 ч. /шест учебни часа/, - Кабинет по рисуване

- Обявяване на списъка с резултатите на кандидатите от положения изпит, подредени по реда на входящия номер – след приключване работата на комисията по оценяване, до 09.07. 2024 г. /вторник/

- Утвърждаване със заповед списъка с класираните и приетите ученици – 11.07.2024 г. /четвъртък/

- Записване на приетите ученици – до 17.07.2024 г. /сряда/

втори кръг

- Стартиране на процедура за попълване на свободни места с кандидати, следващи по успех в низходящ ред -до 18.07.2024 г. /четвъртък/

- Обявяване на незаети места по реда на чл.16, ал. 5 – 18.07.2024 г. /четвъртък/

- Обявяване на незаети места по реда на чл.16, ал. 8 – 23.08.2024 г.

- Подаване на заявления за участие в класиране по нови желания по чл. 16, ал. 8 – от 23.08.2024 г.

- Класиране на кандидатите по чл.16, ал. 8 – 23.08.2024 г.

- Подаване на заявления за участие в изпити на основание на чл. 16, ал. 9 за попълване на незаети места – 27.08.2024 г.

- Провеждане на изпит за проверка на способностите- /съгл. чл. 16, ал. 9/
изпит по рисуване – 04.09. 2024 г. /сряда/ от 09,00 ч. /шест учебни часа/, - Кабинет по рисуване

- Утвърждаване на списъка на приетите ученици по чл. 16, ал. 8 и 9 – до 05.09.2024 г.

Полезни документи