Edit Content

Най-търсени

Професия КАМЕНОДЕЛЕЦ

Професията на каменоделеца е вечна като камъка, носеща в себе си традицията и бъдещето. Сферата на дейност е „Приложни изкуства и занаяти“.

ПРОФЕСИЯ: КАМЕНОДЕЛЕЦ

КОД: 215060 – ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ“

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

2150601 Каменоделство –

 втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с проектиране и изработване на скулптура, както и архитектурни елементи и съоръжения, мемориални паметници и буквопис, облицовки с изпълнение в различни видове камък.

2150602 Декоративни скални облицовки –

втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани изработка на различни видове декоративни скални облицовки, подбор на подходящи инструменти и съоръжения за изработване на различните видове декоративни скални облицовки.

1. Основните дейности на каменоделеца

- Oбработка машинно или ръчно на камък.
- изработване на промишлени, архитектурни и художествени изделия,
- извършване на монтажни дейности по изпълнение на вертикални облицовки, балюстради, стълбища, настилки, включително и павета. Каменоделецът проектира и изпълнява скулптура (портрет, фигура, фигурални композиции, монументални произведения, релефи), както и архитектурни елементи и съоръжения (чешми, фонтани, паркова мебел и др.), мемориални паметници и буквопис с изпълнение в различни видове камък.

2. Обхват на професията

В гражданското и промишлено строителство, както и в ателиета, работилници и цехова за изработване на художествени предмети и такива специализирани в обработка на камък, каменни изделия и скалнооблицовъчни материали., във фирми за добиване на скални блокове по открит или подземен начин и обработката им в строителството и архитектурата, скулптурата и сувенирното производство.

3. Размер на средна работна заплата за професията

Професионална гимназия по каменообработване-с. Кунино поддържа добри контакти с браншовите организации и сдружения, като след анализ от Професионалното сдружение на каменоделците определят диапазон на възнаграждение от 1000 до 3000 лв. на месец. Отбелязва се, че каменоделци на свободна практика имат доходи и до 5000лв./месец.

4. Ресурси, с които трябва да се работи

варовик, мрамор, гранит и други видове скални материали. В практиката се употребяват чукове за грубо, промишлено и прецизно декоративно обработване, шкарпели, шила, бучарди отбивачи, пергели за мерене, увеличаване и умаляване, ъгломери, пунктир машини, равни и отвесни дървени линии, електрически каменообработващи ръчни инструменти, както и обрезни стационарни машини, полиращи и фрезоващи такива, стругове и гатери и др.

5. Възможности за кариерно развитие

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Каменоделец“ може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по други сродни професии от област „Изкуства“ или от професионално направление „Строителство“, като част от задължителната професионална подготовка се зачита.

6. Работата с камък в ежедневието

За интериора на дома – камини, вътрешни стълбища, колонади, дори мебели.
За екстериора на дома – това са фасадите на къщите, а архитектите все по-често разработват техните сгради с елементи и на творческото кредо, за което се готвят в професионалната гимназия. Става дума за конзоли, епители, колони, вази, балюстради, фонтани, чешми, каскади, дори масивно цялостно строителство на даден дом от камък.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията:
http://www.mon.bg/– ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професии.

Необходими личностни качества

При изпълнение на трудовите си дейности каменоделецът трябва да бъде сръчен, търпелив и упорит. Необходима е физическа издръжливост, за да може да пренася и повдига скални материали. Трябва да е психически устойчив при извършване на еднообразни, рутинни дейности, да има готовност за работа в екип, да спазва изискванията на правилници, наредби и други документи, съдържащи предписания за работа.

Необходими знания и умения

Каменоделецът трябва да може да разчита и изпълнява работни проекти и чертежи, да изработва схеми и скици и да предлага на клиентите различни идейни решения. Необходимо е да притежава творческа и художествена способност и въображение, сръчност и умение за работа с разнообразни инструменти за обработка на камъните, готовност да се овладяват пластичните умения и да се прилагат нови техники за работа, усет за форма и обем, физическа сила на ръцете.

ИЗИСКВАНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ​

Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Учебни предмети, които се изучават

Рисуване, Моделиране, Перспектива, Анатомия, Скулптурни композиции, Каменоделие, Геология и петрография, Технология, добив и обработка на скални материали, Машини и съоръжения за обработка на скални материали, Строителство и архитектура, Практика по професията и др.

В гимназията се обучават ученици в защитената Специалност: код 2150601 „Каменоделство“, Професия: код 215060 „Каменоделец“, Професионално направление: код 215 „Приложни изкуства и занаяти“ от VIII до XII клас. В края на своето петгодишно професионално обучение учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация с втора степен на професионална квалификация /СПК/. Приемат се ученици, които са завършили основно образование /7-ми клас/ и притежават свидетелство за завършено основно образование. Приемът в гимназията се осъществява след успешно положен приемен изпит по рисуване. Организират се безплатни уроци по рисуване за подготовка за приемния изпит в сградата на гимназията.