Edit Content

Най-търсени

ВАЛИДИРАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ,
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

С  вътрешни правила за валидиране се определят условията, редът, процедурите, задълженията и отговорностите на участниците в процеса на валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене (за краткост – „валидиране”).

Валидирането се осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и по които Професионална гимназия по каменообработване провежда или е провеждала обучение.

Право на валидиране имат лица, които притежават необходимото образователно равнище, определено в чл.40, ал.3 от Закона за професионално образование и обучение.