Edit Content

Най-търсени

Правила за организиране на самостоятелна форма на обучение

Нормативна уредба

Самостоятелната форма на обучение се организира на основание чл.112, ал.1, т.4, ал. 3 и ал.4 Закона за предучилищното и училищното образование, чл.37 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и чл.171 и чл.172 от Правилника за дейността на училището.

Ред и условия за обучение на учениците от ПГКО в самостоятелна форма.

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

- Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

- Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

- Ученици с изявени дарби;

- Лица, навършили 16 години.

- При самостоятелна форма на обучение се прилага училищен учебен план за паралелка.

- Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и от ученика, който се подготвя самостоятелно за тях.

- Изпитите сa писмен, практически, комбинация от писмена и устна част, комбинация от писмена и практическа част и продължителността в съответствие с чл.41 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Кандидатстване за самостоятелна форма на обучение:

За обучение в самостоятелна форма учениците подават писмено заявление до директора на училището. Заявлението трябва да бъде придружено от комплект документи:

- Удостоверение за завършен клас;

- Копие от лична карта или удостоверение за раждане на ученика;

- Медицински документ за здравословно състояние, ако ученикът е кандидат по точка 1.1.;

Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 30, ал. 3 може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение на учениците по ал. 1, т. 1.2.

- Ученици, завършили успешно съответен клас в СФО в предходната учебна година, могат да продължат обучението си в следващия клас само след подадено заявление за съответната учебна година. В противен случай обучението се счита за прекъснато.

- За лицата навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два класа в една година. Учениците могат да заявят желание за продължаване в следващ клас в същата учебна година при подаване на заявлението си за записване. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас (съгласно чл.37, ал.6 от Наредба №10/01.09.2016 г.)

- Промяна на формата на обучение по време на учебните занятия се допуска при преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение за ученици, които в същата година навършват 16 години или нововъзникнали обстоятелства по точки 1.2, 1.3 или 1.4.;

Организация на самостоятелната форма на обучение

- Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез полагане на изпити за оформяне на годишна оценка по всички учебни предмети от учебния план за съответния клас.

- Изпитите се организират в три изпитни сесии: две/една редовни и една/две поправителна за всички ученици от I до Х клас. В ОбУ „Христо Ботев“ определени със заповед на директора:

Първа сесия (януари/февруари) – 2024 г.;

Втора сесия (март/април) – 2024 г.;

Трета сесия (юли) – 2024 г.

Ред за явяване на изпити

- Учениците имат право да се явят на изпит по всеки учебен предмет в рамките на изпитните сесии;

- Учениците могат да полагат изпитите за следващия клас при успешно положени всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението си за записване (съгласно чл.37, ал.6 от Наредба №10/01.09.2016 г.).

- Учениците, които след приключване и на поправителната сесия не са положили всички изпити най-малко с оценка среден (3), остават да повтарят класа.

- При повтаряне на класа, учениците се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на изпит. Не се явяват повторно на успешно положен изпит.

- При НЕЯВЯВАНЕ на ТРИ последователни сесии за една учебна година ученикът прекъсва обучението си.

Подготовка на изпитните материали

- Директорът утвърждава със заповед необходимите конспекти, изпитни билети и критерии за оценяване в съответствие с учебното съдържание на утвърдените от МОН учебни програми и/или тематични планове по учебни предмети.

- Изпитните материали се съхраняват в директорският кабинет.

- Консултациите на учениците от самостоятелна форма на обучение се провеждат по графика за консултации на учениците в дневна форма на обучение. За учениците от СФО консултациите нямат задължително присъствен характер.

Завършване на клас и степен в СФО

- Завършването на клас в СФО се счита за успешно, ако по всички предмети от учебния план ученикът е получил минимална оценка среден (3).

- Завършен клас и степен на образование в самостоятелна форма на обучение се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, които дават права, равни на правата на завършилите в дневна форма на обучение.