О Б Я В Л Е Н И Е във връзка с изпълнение на Договор BG05M2OP001-3.021-0001-C02 по проект BG05M2OP001-3.021-0001 „Атлас на каменоделеца“, процедура МИГ Луковит-Роман , финансиран от ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ПГКО търси да назначи служител на следната позиция „Преподавател“/практическо обучение/

лого есlogo-bg-right-no-back

О Б Я В Л Е Н И Е

             Във връзка с изпълнение на Договор на Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино BG05M2OP001-3.021-0001-C02  по проект BG05M2OP001-3.021-0001 „Атлас на каменоделеца“, процедура МИГ Луковит-Роман Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино търси да назначи служител на следната позиция:

I. Преподавател /практическо обучение/ –  1 бр. :

Вид правоотношение: срочен трудов договор до 27.10.2022г.

Заетост: непълен работен ден, 660 часа за срока на проекта

1. Основни изисквания

  • да бъде физическо лице;
  • да притежава минимална степен на образование: висше „бакалавър“ с професионална квалификация „Скулптура“
  • професионален опит до 3 години;
  • да притежава компютърна грамотност;
  • да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
  • да не е в конфликт на интереси.

2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими деца и семейства и/или работа по проекти.

3. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Отговаря за организиране и провеждане на практическо обучение в кръжок по Каменообработване „Моята професия е вечна като камъка“ в Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино.
 • Определя конкретните урочни цели и с оглед на тяхното постигане структурира и провежда образователния процес;
 • Поддържа административен дневник и разработва тематични разпределения и график на учебните ситуации;
 • Обогатява образователния процес с интересни факти и занимателни елементи;
 • Съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всяко дете, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания;
 • Съобразява изискванията с възрастовите особености и подпомага преодоляването на негативните стереотипи;
 • Създава и поддържа в процеса на обучение среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, конструктивно общуване и сътрудничество по повод учебния процес между учител-дете и дете-дете;
 • Подбира и планира подходящите методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализация на практическото обучение в  кръжок по Каменообработване „Моята професия е вечна като камъка“ с оглед целите на проекта.

Необходими документи:

– Автобиография /по образец/;

– Декларация за обработка на лични данни –/по образец/;

– Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;

– Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства – /по образец/

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино от 8,30 часа до 12,30 часа и 13,30 часа до 17,00 часа всеки работен ден до 30.11.2020г.

Място на изпълнение на длъжността: Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино

Телефон за информация: 0877522105 –  Яна Орлинова, ръководител проект

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *