ПРИЕМ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Професионална гимназия по каменообработване е държавно училище по изкуствата към Министерство на културата на Република България. То е едно от 23-те училища от уникалното семейство на училищата по изкуство и култура в България.

За новата учебна 2021/2022 г. се приемат ученици за:

Професия „Каменоделец“ – Специалност “Каменоделство“.

Специалността е защитена от държавата с Постановление № 111 на МС от 25.06.2018 г. /актуализиран списък с П-352-2018/ ←виж тук

В края на своето петгодишно професионално обучение нашите ученици получават  диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация с втора степен на професионална квалификация /СПК/.

Условия за кандидатстване:

Кандидатите трябва успешно да са завършили основно образование /7-ми клас/ и да притежават свидетелство за завършено основно образование.

Приемът в гимназията се осъществява след успешно положен приемен изпит по рисуване. Учениците подават заявление за допускане до изпит за проверка на способностите /по образец/ и  представят  следните документи:

  1. 1. акт за раждане /оригинал за сверяване/;
  2. 2. свидетелство за завършено основно образование /VII клас/;
  3. 3. медицинска бележка от общопрактикуващия лекар.

Провеждане на изпит за проверка на способностите 26.06. 2021 г. /събота/ от 09,00 ч. /шест учебни часа/

Приемният изпит  е с продължителност 6 учебни часа.

Базата на училището включва общежитие и столова.

За желаещите кандидати училището предлага безплатни подготвителни уроци по рисуване, които се провеждат след предварително записване на телефони: 091202/238; 216; 0877522105 или на имейл: kuninostone@abv.bg

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ

ОЧАКВА СВОЯ 101-ВИ ВИПУСК!


ОРГАНИЗАЦИЯ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – С. КУНИНО
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

1. Подаване на документи за постъпване в VIII клас – От 15.06.2021 г. /вторник/ до 25.06. 2021 г. /петък/

2. Провеждане на изпит за проверка на способностите- 26.06. 2021 г. /събота/ от 09,00 ч. /шест учебни часа/

3. Обявяване на списъка с резултатите на кандидатите от положения изпит, подредени по реда на входящия номер, /без обявяване на имената им/ на интернет страницата на училището и на информационното табло в сградата

4. Утвърждаване със заповед на директора списъка с класираните и приетите ученици. – 30.06.2021 г.

5. Записване на приетите ученици.- До 07.07.2021 г. /понеделник/

6. Стартиране на процедура за попълване на свободни места с кандидати, следващи по успех в низходящ ред. – До 08.07.2021 г. /вторник/

7. Обявяване на незаети места по реда на чл.16, ал. 5. – 08.07.2021 г. /вторник/

8. Подаване на заявления за участие в изпити на основание чл. 16, ал. 9 за попълване на незаети места.- По график, утвърден от директора и оповестен най-малко 5 работни дни, преди провеждане на изпита

9. Провеждане на допълнителни изпити за проверка на способностите за попълване на незаетите места по чл.16, ал. 5. – До 05.09.2021 г.

10. Утвърждаване списъка на приетите кандидати по чл. 16, ал.9. – До 05.09.2021 г.

11. Обявяване на свободни и освободени места за преместване на ученици в училищата по изкуствата по чл.6, ал.4  – До 30 юни 2021 г.

12. Подаване на заявления за участие в изпити за преместване на ученици по чл.6, ал. 4. – По график, утвърден от директора и оповестен най-малко 5 работни дни, преди провеждане на изпита

13. Провеждане на изпити за преместване на ученици по чл.6, ал. 1,2,3. – По график до До 05.09.2021 г.


Полезни документи изтегли тук:


ЗАПОВЕД-график PRIEM-2021-2022

ЗАПОВЕД -УТВ. УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ-уч.2021-2022

Постановление №155 на Министерски съвет за отпускане на еднократна помощ на ученици записани в 8 клас.

ЗАПОВЕД -УТВЪРЖДАВАНЕ ПРИЕМ-8 КЛАС-2020-2021

СПИСЪК -9 КЛАС-РЕЗУЛТАТИ-2020

ЗАПОВЕД ПГКО за утвърждаване на училищен план-прием 2020-2021

График организация прием 2020-2021 Министерство на културата

Изпитни програми прием за уч. 2020/2021

NAREDBA_2_prilojenij2_ucilisata_po_izkustvata – З А Я В Л Е Н И Е за приемане и преместване на ученици след VII клас

NAREDBA_2_prilojenij4_ucilisata_po_izkustvata – З А Я В Л Е Н И Е за записване на ученици в училище по изкуствата след VII клас

NAREDBA_2_prilojenij5_ucilisata_po_izkustvata – С Л У Ж Е Б Н А  Б Е Л Е Ж К А за резултатите от положени изпити за проверка на способностите след завършен VII клас в училища по изкуствата

Справочник Министерство на културата 2020/2021дипляна-лице-2020
дипляна-гръб-2020

АРХИВ

Kunino_kat_2019