Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Издаден от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г.

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. Този правилник урежда условията и реда за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Глава втора

Създаване и устройство

Чл. 3. Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище, с изключение на духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода, възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, както и на частните детски градини и частните училища, които не получават средства от държавния бюджет.

Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция, а за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация – и представител на работодателите.


Поименният състав на Oбществения съвет към Професионална гимназия по каменообработване e както следва:

Основни членове:

 1. Ралица Петрова Базайтова – главен експерт в Дирекция „СИХО“- представител на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – София
 2. инж. Евгени Евгениев – представител на работодателите, назначен от Областен управител-Враца
 3. Галина Цветанова Лекова Василева – представител на родителите
 4. Петя Любомирова Петрова – представител на родителите
 5. Рачко Иванов Кисьов – спомоществовател /общественик
 6. Станислава Атанасова Николова – адвокат
 7. Валентин Иванов Петров – икономист

Резервни членове:

 1. Румен Джуров – резервен член Министерство на културата
 2. Николай Таков – резервен член на работодателите, назначен от Областен управител-Враца
 3. Нели Иванова Дакова – резервен член на родителите
 4. Петко Цветанов Христов- резервен член на родителите

Мандатът на членовете на Обществения съвет към Професионална гимназия по каменообработване е тригодишен и е със срок на действие до 31.XII.2022 г.


Протокол от заседанието на ОС към ПГКО 17.03.2022

Протокол ОС към ПГКО 21.12.2021 и Списък присъствали членове

Протокол от заседание на обществения съвет към ПГКО – с. Кунино 08.09.2021г.


Покана Обществен съвет 17.03.2022 и Дневен ред

Покана Обществен съвет 21.12.2021 

Покана Обществен съвет 08.09.2021

Покана Обществен съвет 20.04.2021

Покана Обществен съвет 22.12.2020


ЗАПОВЕД-ОБЩ.СЪВЕТ-ПГКО-2019

ЗАПОВЕД-ОС-РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН