Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Издаден от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г.

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. Този правилник урежда условията и реда за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Глава втора

Създаване и устройство

Чл. 3. Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище, с изключение на духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода, възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, както и на частните детски градини и частните училища, които не получават средства от държавния бюджет.

Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция, а за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация – и представител на работодателите.


Поименният състав на Oбществения съвет към Професионална гимназия по каменообработване e както следва:

Основни членове:

 1. Ралица Петрова Базайтова – главен експерт в Дирекция „СИХО“- представител на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – София
 2. инж. Евгени Евгениев – представител на работодателите, назначен от Областен управител-Враца
 3. Галина Цветанова Лекова Василева – представител на родителите
 4. Петя Любомирова Петрова – представител на родителите
 5. Рачко Иванов Кисьов – спомоществовател /общественик
 6. Станислава Атанасова Николова – адвокат
 7. Валентин Иванов Петров – икономист

Резервни членове:

 1. Румен Джуров – резервен член Министерство на културата
 2. Николай Таков – резервен член на работодателите, назначен от Областен управител-Враца
 3. Нели Иванова Дакова – резервен член на родителите
 4. Петко Цветанов Христов- резервен член на родителите

Мандатът на членовете на Обществения съвет към Професионална гимназия по каменообработване е тригодишен и е със срок на действие до 31.XII.2022 г.


Протокол-ОС-към-ПГКO-Кунино-2023-03-02

СПИСЪК на членове на общ.съвет присъствали на заседание 02.03.2023

Протокол от заседанието на ОС към ПГКО 23.11.2022

Протокол от заседанието на ОС към ПГКО 18.10.2022

СПИСЪК на членове на общ.съвет присъствали на заседание 18.10.2022

Протокол от заседанието на ОС към ПГКО 17.03.2022

Протокол ОС към ПГКО 21.12.2021 и Списък присъствали членове

Протокол от заседание на обществения съвет към ПГКО – с. Кунино 08.09.2021г.


Покана ОС 02.03.2023

Дневен ред 02.03.2023

Покана Обществен съвет 14.12.2022 .doc

Покана Обществен съвет  23.11.2022

Покана Обществен съвет 18.10.2022г.

Покана Обществен съвет 17.03.2022 и Дневен ред

Покана Обществен съвет 21.12.2021 

Покана Обществен съвет 08.09.2021

Покана Обществен съвет 20.04.2021

Покана Обществен съвет 22.12.2020


ЗАПОВЕД-ОБЩ.СЪВЕТ-ПГКО-2019

ЗАПОВЕД-ОС-РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН