Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино бе одобрена за участие по Програма Еразъм+, с регистрационен номер:

№2022 – 1 – BG01 – КА122 – SCH – 000070043, на тема „Активно обучение“.

Осъществяван със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз и ЦРЧР по Програма „Еразъм+“ – ключова дейност KД1: Mобилност на ученици и членове на персонала в училищното образование.

ВОДЕЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е ОБМЯНА НА ОПИТ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТАТА

Партньорска организация: Средно училище за изкуства и занаяти, скулптура и каменоделство в Хоржице, Чехия.

С настоящият проект целим да повишим квалификацията на 6 преподаватели по общообразователни и професионални предмети, както и на ръководен персонал чрез прилагане на период на наблюдение, по време на който да добием знания, да обменим добри практики и да извършим трансфер на иновативни обучителни подходи с акцент върху т.нар. „Обърната класна стая“. Търсейки потенциални приемащи организации, се опитахме да намерим училище, профилът на което да е близък до профила на нашето училище, и което има опит в прилагане на иновативни образователни технологии. Така решихме да се свържем със Средното училище по изкуства и занаяти, скулптура и каменоделство в гр. Хоржице (Чехия).

Осъществяване на мобилността – През пролетната ваканция 6-те избрани учители ще осъществят обмен на опит и добри практики чрез наблюдение работата на колегите си от Средното училище по изкуства и занаяти, скулптура и каменоделство в гр. Хоржице (Чехия). В приемащото училище ще могат от пръв поглед да се запознаят с метода на „Обърнатата класна стая“ и да научат как да прилагат метода в своите часове. Ще имат практически задачи да създадат примерна лекция и подробен план на урок в обърната класна стая в рамките на предмета, който преподават. Придобитият опит ще бъде признат с издаване на документи Европас Мобилност.

След периода на наблюдение в Чехия учителите ще повишат своите професионални компетенции, усвоявайки умения за:

  • преход от традиционна към обърната класна стая;
  • организация на индивидуалното обучение вкъщи;
  • създаване на „лекции“ за обърнатата класна стая: заснемане на видеоклипове, качване и съхраняване на видео
  • съдържание;
  • използване на различни онлайн ресурси, включително блогове и социални мрежи, като част от учебното

съдържание, използвано за учене вкъщи;

  • методи на преподаване, използвани в обърнатата класна стая (активни методи на учене, като казуси, групови

проекти, ролеви игри, дебати, взаимно обучение);

  • създаване на подробен план на урока в обърнатата класна стая (представяне на шаблони за планиране на урока,

структура на обърнат урок, основни въпроси, които трябва да се вземат предвид, и др.).

В резултат учителите ще повишат удовлетворението от ежедневната си работа,

ще повишат мотивацията си да експериментират и обогатяват учебните планове.


лого есlogo-bg-right-no-back

Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) – BG05M2OP001-3.021-0001-C01 по проект BG05M2OP001-3.021-0001-C01 ,,Атлас на каменоделеца“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование” на 26.10.2020 г. Финансирането по него е в размер на 98 868.00 лева, от които финансиране от Европейския съюз чрез Европейският социален фонд (ЕСФ) е 84 037.80лв. и национално финансиране 14 830.20лв. Продължителността на проекта е 24 месеца – от 26.10.2020 г. до 26.10.2022 г.  Парньор на гимназията е Община Луковит.

https://www.eufunds.bg/bg

https://www.mig-lr.eu СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“


Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.

Основна цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID–19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

Целева група на проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.


unnamed

По проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондовеПрофесионална гимназия по каменообработване-с. Кунино получи Интерактивен дисплей „Vestel 65IFX“ и извърши следните дейности: сформира клуб по интереси за допълнителни занимания по ключовидигитални умения – базови, с ученици от VIII и IX клас. Наименование на клуба: Клуб „Компютърен свят“. Ръководител на клуба: Антоанета Йотова Христова – старшиучител, преподавател по информатика и информационни технологии. Начало на заниманията на клуба: 06.01.2020 г. Брой ученици, участващи в заниманията: 11.

https://oud.mon.bg/


logo-eu70logo-project70logo-opnoir70

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

По Проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. ПГКО извърши следните дейности:

Допълнително обучение по БЕЛ за уч. 2018-2019 г.
Ученици от ПГКО, участващи в проекта:
8 клас – 4 ученика
11клас – 2 ученика
12клас – 4 ученика

Допълнително обучение по МАТЕМАТИКА за уч. 2018-2019 г.

https://podkrepazauspeh.mon.bg/