Проект BG05M2OP001-3.021-0001-C01 ,,Атлас на каменоделеца“, по Оперативна програма „НОИР“ 2014-2020, процедура МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование”

лого есlogo-bg-right

Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) – BG05M2OP001-3.021-0001-C01 по проект BG05M2OP001-3.021-0001-C01 ,,Атлас на каменоделеца“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование” на 26.10.2020 г. Финансирането по него е в размер на 98 868.00 лева, от които финансиране от Европейския съюз чрез Европейският социален фонд (ЕСФ) е 84 037.80лв. и национално финансиране 14 830.20лв. Продължителността на проекта е 24 месеца – от 26.10.2020 г. до 26.10.2022 г.  Парньор на гимназията е Община Луковит.

Основната цел на проектното предложение е повишаване мотивацията на учениците от маргинализираните групи за включване в професионалното образование като се осигурят условия за достъп до качествено образование чрез осигуряване на подходяща материална среда в Професионална гимназия по каменообработване- с. Кунино и провеждане на допълнително професионално обучение в кръжок по Моделиране „Ние творим заедно“ и кръжок по Каменообработване „Моята професия е вечна като камъка“. Дейностите по проекта предвиждат обособяване на работилници/кабинети по Моделиране и Каменообработване и осигуряване на обзавеждане и оборудване, консумативи, учебни материали и съвременна техника за практическите занятия на учениците в тях. В кръжоците ще се извършва обучение извън учебния план по специалността „Каменоделство“, която е защитена от държавата от 2018г. Учениците, които се очаква да бъдат включени в изпълнението на проекта, основно принадлежат към маргинализираните групи, в това число роми, към които следва да бъде приложен подход за запазването им в образователната система и чрез дейностите на проекта да се предотврати отпадането им от училищното и професионалното образование. Обучението във всеки от кръжоците ще се извършва от преподаватели с необходимата квалификация, които ще бъдат подпомагани в дейността си от експерт образователни дейности. През проектния период се предвижда включване на родители на учениците в кръжоците и представянето на работния процес и тайните на занаята. Предвиждат се „зелени дейности“ на открито, работа с еко материали, занятия през летните месеци чрез организиране на пленери, лятно училище и/или „workshops“. Разходите по проекта са ефективни, ефикасни и икономични, спазена е структурата на бюджета и изискванията на схемата. Очакваните резултати са осигуряване на условия за достъп до качествено професионално образование; подобряване на материалните условия; условия за увеличаване броя на интегрираните ученици.

Подцелите проектното предложение на „Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино“ по проекта са:
– популяризиране на Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино на цялата територия на МИГ Луковит-Роман;
– набиране на ученици за обучение в ПГКО-Кунино;
– професионална интеграция и реализация на хора с професионална квалификация „Камененоделец“;
– популяризиране и развитие на професионалния занаят „Каменоделство“ в България;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *