ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – С. КУНИНО На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, във връзка с чл.16 от Закона за държавна собственост и Заповед № 215 от 22 02 2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – С. КУНИНО На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, във връзка с чл.16 от Закона за държавна собственост и № 215 от 22.02.2019 на ПГКО – Кунино.

ОБЯВЯВА

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за предоставяне под наем на: Хангар, депо, гараж с площ от 68 кв.м, смесена-метална конструкция , находящо се на територията на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино, община Роман

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА – Гараж.

 

СРОК за отдаване под наем: 3 /три/ години.

 

ВИД НА ТЪРГА: търг с тайно наддаване.

 

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 47.00 /четиридесет и седем / лева без ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, вода и други.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Депозитът в размер на 1 000 /хиляда/ лева се внася в касата на ПГКО – с. Кунино с основание – участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – Хангар, депо, гараж.

МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: Получаване на документацията от Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино.

 

ОГЛЕД НА ОБЕКТА: С предварителна заявка от 9.30 ч. до 16.30 ч. всеки работен ден до деня предхождащ деня на търга. За контакти – тел. 0877 522 105 – лице Яна Орлинова

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: Всеки работен ден до деня преди провеждане на търга в деловодството на ПГКО-Кунино

 

При приемане на предложението върху плика се отбелязват – вх. №, датата и часа на представянето му.

 

Краен срок за подаване на предложенията за участие в търга –12:00 часа на 29.03. 2019 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *