ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСМОКЛАСНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.!

Помощ от 300 лева за всички осмокласници през новата учебна 2023/2024 г.

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по местоживеене. Заявлението се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2023 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Образци на заявление за отпускане на помощта могат да бъдат получени на място в ДСП или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк: https://asp.government.bg/…/sotsialno…/semeyni-pomoshti, както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване.

Помощта се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората (150 лв.) – в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.

Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват в случай, че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.


ПРИЕМ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

Професионална гимназия по каменообработване е държавно училище по изкуствата към Министерство на културата на Република България. То е едно от 23-те училища от уникалното семейство на училищата по изкуство и култура в България.

За новата учебна 2023/2024 г. се приемат ученици за:

Професия „Каменоделец“ – Специалност “Каменоделство“.

Специалността е защитена от държавата с Постановление № 111 на МС от 25.06.2018 г. /актуализиран списък с П-352-2018/ ←виж тук

В края на своето петгодишно професионално обучение нашите ученици получават  диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация с втора степен на професионална квалификация /СПК/.

Условия за кандидатстване:

Кандидатите трябва успешно да са завършили основно образование /7-ми клас/ и да притежават свидетелство за завършено основно образование.

Приемът в гимназията се осъществява след успешно положен приемен изпит по рисуване. Учениците подават заявление за допускане до изпит за проверка на способностите /по образец/ и  представят  следните документи:

 1. 1. акт за раждане /оригинал за сверяване/;
 2. 2. свидетелство за завършено основно образование /VII клас/;
 3. 3. медицинска бележка от общопрактикуващия лекар.

Провеждане на изпит за проверка на способностите 08.07. 2023 г. /събота/ от 09,00 ч. /шест учебни часа/

Приемният изпит  е с продължителност 6 учебни часа.

Базата на училището включва общежитие и столова.

За желаещите кандидати училището предлага безплатни подготвителни уроци по рисуване, които се провеждат след предварително записване на телефони: 091202/238; 216; 0877522105 или на имейл: info-2902507@edu.mon.bg

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ

ОЧАКВА СВОЯ 101-ВИ ВИПУСК!


ОРГАНИЗАЦИЯ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – С. КУНИНО
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

 1. Подаване на документи по чл. 10 за постъпване в VIII клас – от 15.06.2023 г. /понеделник/ до 23.06. 2023 г. /петък/
 2. Провеждане на изпит за проверка на способностите- /съгл. чл. 24, ал. 1/ – изпит по рисуване – 08.07. 2023 г. /събота/ от 09,00 ч. /шест учебни часа/, Кабинет по рисуване
 3. Обявяване на списъка с резултатите на кандидатите от положения изпит, подредени по реда на входящия номер – след приключване работата на комисията по оценяване
 4. Утвърждаване със заповед списъка с класираните и приетите ученици – 10.07.2023 г.
 5. Записване на приетите ученици – до 14.07.2023 г. /петък/
 6. Стартиране на процедура за попълване на свободни места с кандидати, следващи по успех в низходящ ред -до 17.07.2023 г./понеделник/
 7. Обявяване на незаети места по реда на чл.16, ал. 5 – 17.07.2023 г. /понеделник/
 8. Подаване на заявления за участие в изпити на основание чл. 16, ал. 9 за попълване на незаети места – от 28.08.2023 г.
 9. Провеждане на изпит/и за проверка на способностите за попълване на незаетите места по чл.16, ал. 5 –  04.09.2023 г.
 10. Утвърждаване на списъка на приетите ученици по чл. 16, ал. 9 – до 05.09.2023 г.
 11. Обявяване на свободните и освободени места за преместване на ученици в училищата по изкуствата по чл. 6, ал. 4 – до 30 юни 2023 г.
 12. Подаване на заявления за участие в изпити за преместване на ученици по чл. 6, ал. 4 – от 03.07.2023 г. /понеделник/ до 07.07.2023 г. /петък/
 13. Провеждане на изпити  по чл. 6, ал. 1, 2 и 3 – по график, утвърден от директора до 05.09.2023 г.


Полезни документи изтегли тук:


График План-прием 2023-2024

Заповед – Утвърден списък кандидати прием 2022/2023г.

Заповед изпит 

Заповед предварителен изпит по рисуване 25.06.22г.

Заповед 1804 от 31.08.21г. График Учебно време

ЗАПОВЕД-график PRIEM-2021-2022

ЗАПОВЕД -УТВ. УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ-уч.2021-2022

Постановление №155 на Министерски съвет за отпускане на еднократна помощ на ученици записани в 8 клас.

ЗАПОВЕД -УТВЪРЖДАВАНЕ ПРИЕМ-8 КЛАС-2020-2021

СПИСЪК -9 КЛАС-РЕЗУЛТАТИ-2020

ЗАПОВЕД ПГКО за утвърждаване на училищен план-прием 2020-2021

График организация прием 2020-2021 Министерство на културата

Изпитни програми прием за уч. 2020/2021

NAREDBA_2_prilojenij2_ucilisata_po_izkustvata – З А Я В Л Е Н И Е за приемане и преместване на ученици след VII клас

NAREDBA_2_prilojenij4_ucilisata_po_izkustvata – З А Я В Л Е Н И Е за записване на ученици в училище по изкуствата след VII клас

NAREDBA_2_prilojenij5_ucilisata_po_izkustvata – С Л У Ж Е Б Н А  Б Е Л Е Ж К А за резултатите от положени изпити за проверка на способностите след завършен VII клас в училища по изкуствата

Справочник Министерство на културата 2020/2021дипляна-лице-2020
дипляна-гръб-2020

АРХИВ

Kunino_kat_2019