Покана за участие в процедура по избор на партньор/и в проект по BG 05М2ОP001-3.021 МИГ Луковит-Роман – „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование“

logo-Kunino_135

migПОКАНА

За участие в процедура по избор на партньор/и в проект по  BG 05М2ОP001-3.021 МИГ Луковит-Роман – „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование“

Във връзка с подготовка на проектно предложение Професионална гимназия по каменообработване – Кунино набира КАНДИДАТИ ЗА ПАРТНЬОРИ съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG 05М2ОP001-3.021 МИГ Луковит-Роман – „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование“. /http://mig-lr.eu/sdruzhenie-mig-lukovit-roman-otkriva-protsedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvyzmezdna-finansova-pomosht-bg-05m2op001-3-021-mig-lukovit-roman-podobryavane-na-dostypa-i-povishavane-na-motivatsi/

Допустими партньори по настоящата процедура са:

  • професионални училища и училища с професионални паралелки на територията на МИГ Луковит-Роман;
  • общини на територията на МИГ Луковит-Роман;
  • юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на МИГ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017г.)

Партньорите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на община Луковит или Община Роман.

Партньора/ите ще бъдат избирани на база опит в изпълнението на проекти с външно безвъзмездно финансиране. За целта трябва да бъдат изпратени копия от договори за безвъзмездно финансиране на проект/и.

Документи, удостоверяващи покриването на посочените критерии, ще се приемат в на адрес: с. Кунино, ул. Петко Лалов №1, в срок до 12.05.2020г. 17.00 ч.

Справки по електронна поща на адрес: kuninostone@abv.bg

Партньора/ите ще бъдат избирани сред кандидатствалите в срок по тази открита обява без допълнителни условия.

Класирането на кандидатствалите ще бъде обявено публично. В публичната обява ще се посочат както поканените за подписване на споразумение за партньорство, така и резервните кандидати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *