Edit Content

Най-търсени

Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Издаден от министъра на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г.

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. Този правилник урежда условията и реда за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Глава втора
Създаване и устройство

Чл. 3. Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище, с изключение на духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода, възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, както и на частните детски градини и частните училища, които не получават средства от държавния бюджет.

Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция, а за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация - и представител на работодателите.

Списък с членовете на обществения съвет към Професионална гимназия по каменообработване e както следва:


Основни членове: 02.03.22

1.Петър Славов Митев

2. инж. Евгени Евгениев – представител на работодателите, назначен от Областен управител-Враца

3. Павел Рашоевски

4. Нели Дачева

5. Тодов Кондев Кондев


6. Димитър Атанасов Христев

7.Ивайло Владимиров Ваклинов

Мандатът на членовете на Обществения съвет към Професионална гимназия по каменообработване е тригодишен и е със срок на действие до 31.XII.2022 г.