Unhhhtitled

Професия Каменоделец – древно бъдеще

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията:

http://www.mon.bg/– ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професии.

 • Основни дейности – Обработва машинно или ръчно камък и изработва промишлени, архитектурни и художествени изделия, извършва и монтажни дейности по изпълнение на вертикални облицовки, балюстради, стълбища, настилки, включително и павета. Проектира и изпълнява скулптура (портрет, фигура, фигурални композиции, монументални произведения, релефи), както и архитектурни елементи и съоръжения (чешми, фонтани, паркова мебел и др.), мемориални паметници и буквопис с изпълнение в различни видове камък.
 • Отговорности и задължения – Избира най-подходящия материал за работа, изготвя и разчита работни чертежи, произвежда строителни и художествени изделия от камък; ръчно или на специализирани машини и станове изработва различни детайли, подготвя елементи за гражданско и промишлено строителство; реже блокове и ръчно изработва от тях фигури, бюстове, буквени знаци, подготвя детайли за всички видове пана и мозайки; реже, шлифова и полира камък. Каменоделецът носи отговорност за здравето, безопасността и сигурността на себе си и на хората, с които работи.
 •  Възможно работно време – Работното време на каменоделеца е стандартно. Възможна е сезонност и мобилност с оглед естеството на работа (транспорт и монтаж на произведените изделия), като понякога е наложително да се работи и в почивните дни.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

 • Възможности за работа – В гражданското и промишлено строителство, както и в ателиета за изработване на художествени предмети, във фирми за добиване на скални блокове по открит или подземен начин и обработката им в строителството и архитектурата, скулптурата и сувенирното производство.
 • Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.
 • Средна работна заплата– в зависимост от работодателя. От професионалното сдружение на каменоделците определят диапазон на възнаграждение от 1000 до 3000 лв. на месец. Отбелязват се, че каменоделци на свободна практика имат доходи и до 5000лв./месец.
 • Ресурси, с които трябва да се работи – варовик, мрамор, гранит и други видове скални материали. В практиката се употребяват чукове за грубо, промишлено и прецизно декоративно обработване, шкарпели, шила, бучарди отбивачи, пергели за мерене, увеличаване и умаляване, ъгломери, пунктир машини, равни и отвесни дървени линии, електрически каменообработващи ръчни инструменти, както и обрезни стационарни машини, полиращи и фрезоващи такива, стругове и гатери и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

 • Сфера на дейност – Приложни изкуства и занаяти.
 • Организации, в които може да се търси реализация – Работилници, ателиета и цехове, специализирани в обработка на камък, каменни изделия и скалнооблицовъчни материали.
 • Длъжности, които могат да се заемат:
 • Каменоделец, ръчна обработка на каменни блокове и плочи
 • Каменоделец, каменна зидария
 • Каменоделец, паметници, буквопис
 • Каменоделец, разнокаменни художествени и архитектурни изделия. Основно и частично проектиране и изчисление.
 • Каменоделец, производство на облицовки
 • Каменоделец, струг/машина за обработка на камъни
 • Каменоделец, полиране на каменни масиви и плочи
 • Каменоделец, машинно рязане на каменни блокове и плочи
 • Каменоделец, обработка и монтаж на скални материали за художествена мозайка
 • Каменоделец, шлифовчик
 • Каменоделец, полагане на паваж, настилки и облицовки от камък.
 • Възможности за кариерно развитие – Придобилият втора степен на професионалнаa квалификация по професията „Каменоделец“ може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по други сродни професии от област „Изкуства“ или от професионално направление „Строителство“, като част от задължителната професионална подготовка се зачита.
 • Професионални сдружения и организации – Сдружение на българските каменоделци – http://sbkbg.com/.