Заповед за носене на предпазни маски в клас

Заповед МОН

ЗАПОВЕД-носене маски в час-18.11

ЗАПОВЕД
No 094/18.11.2020 г.
На основание Заповед NoРД-09-3310/18.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с раздел I, т. 22 и раздел II от Заповед NoРД-01-655/13.11.2020г. на Министъра на здравеопазването и поради нарастване на случаите на заразени лица с COVID-19 на територията на страната в условията на обявена извънредна епидемична обстановка, с цел запазване живота и здравето на училищната общност; чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;

НАРЕЖДАМ:

1. Носенето на лични предпазни средства за лице /защитна маска/защитен шлем/ на територията на Професионална гимназия по каменообработване е задължително:
а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – предверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, столова /освен по време на хранене/ и др.
б) за всички ученици от 8-12 клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в другите учебни помещения – кабинети и работилници.
в) в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.
2. Изключения по т. 1 се допускат по време на учебния час и други занимания в следните случаи:
а) в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние от 1,5 м.;
б) за учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се осъществяват с лични предпазни средства за лице /напр. четене на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения и др./.
3. Да се осигури време за почивка от задължението да се носи лично предпазно средство за лице на учениците:
а) извън учебните часове – в училищния двор или в класната стая при широко отворени прозорци / в случаите, в които метереологичните условия или други обстоятелства не позволяват излизането навън;
б) по време на учения час, по преценка на учителя и при широко отворени прозорци.
4. Изключения по т. 1 се допускат за отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.
5. Класните ръководители да уведомят учениците и родителите по телефон, имейл, електронен дневник и други канали за съдържанието на заповедта.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители и служители по електронен път.

Настоящата заповед да бъде качена на интернет страницата на училището и на информационното табло в училище.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *